Link Search Menu Expand Document

Властивості

Властивості асоціюють значення із певним класом, структурою чи перечисленням. Властивості бувають двох видів: ті, що зберігаються, та ті, що обчислюються. Ті, що зберігаються, зберігають константу чи змінну як частину екземпляру, в той час як ті, що обчислюються, лише обчислюють значення, не зберігаючи нічого. Властивості, що обчислюються, можуть міститись у класах, структурах та перечисленнях. Властивості, що зберігаються, можуть міститись лише у класах та структурах.

Властивості, що зберігаються та що обчислюються, зазвичай є асоційованими з екземпляром певного типу. Однак, властивості також можуть бути асоційовані із самим типом. Такі властивості називають властивостями типу.

Окрім властивостей, можна також створювати спостерігачі за властивостями, щоб стежити за значенням властивості та реагувати на їх зміни. Спостерігачі за властивостями можна додавати до властивостей, що зберігаються і що створені вами, а також до властивостей, які клас-нащадок успадковує від батьківського класу.

Властивості, що зберігаються

У найпростішій формі, властивість, що зберігається – це константа чи змінна, що зберігається як частина певного класу чи структури. Властивості, що зберігаються, можуть бути або змінними властивостями, що зберігаються (оголошуються за допомогою ключового слова var), або константними властивостями, що зберігаються (оголошуються за допомогою ключового слова let).

В оголошенні властивості, що зберігається, можна надавати значення за замовчанням, як описано у підрозділі Значення властивостей за замовчанням. Можна задавати та змінювати початкове значення властивості, що зберігається, під час ініціалізації. Це працює навіть для константних властивостей, що зберігаються, як описано у підрозділі Присвоєння значень константним властивостям під час ініціалізації.

У прикладі нижче оголошено структуру із назвою FixedLengthRange, котра описує діапазон цілих чисел фіксованої довжини:

struct FixedLengthRange {
  var firstValue: Int
  let length: Int
}
var rangeOfThreeItems = FixedLengthRange(firstValue: 0, length: 3)
// діапазон представляє цілі числа 0, 1 та 2
rangeOfThreeItems.firstValue = 6
// діапазон тепер представляє цілі числа 6, 7, та 8

Екземпляри структури FixedLengthRange мають змінну властивість, що зберігається на ім’я firstValue та константну властивість, що зберігається на ім’я length. У прикладі вище, властивість length було ініціалізовано при створенні нового діапазону, і вона не може надалі змінюватись, оскільки це – константна властивість.

Властивості константних структур, що зберігаються

Якщо створити екземпляр структури та присвоїти його константі, буде неможливо змінити його властивості, не дивлячись навіть на те, що їх було оголошено змінними властивостями:

let rangeOfFourItems = FixedLengthRange(firstValue: 0, length: 4)
// цей діапазон представляє цілі числа 0, 1, 2, та 3
rangeOfFourItems.firstValue = 6
// тут буде повідомлення про помилку, хоч firstValue і є змінною властивістю

Оскільки rangeOfFourItems оголошено як константу (за допомогою ключового слова let), неможливо змінити її властивість firstValue, хоч firstValue і є змінною властивістю.

Ця поведінка властива структурам внаслідок того, що вони – типи-значення. Коли екземпляр типу-значення позначений як константа, такими ж стають і всі його властивості.

Це ж саме не є справедливим для класів, оскільки вони є типами-посиланнями. Якщо присвоїти екземпляр типу-посилання константі, все ще можна модифікувати змінні властивості цього екземпляру.

Ліниві властивості, що зберігаються

Лінива властивість, що зберігається – це властивість, чиє початкове значення не обчислюється до її першого використання. Щоб позначити властивість, що зберігається, лінивою, перед її оголошенням вживають ключове слово lazy.

Примітка

Слід завжди оголошувати ліниві властивості як змінні (за допомогою ключового слова var), оскільки їх початкове значення не можна отримати допоки ініціалізація екземпляру не закінчиться. Константні властивості повинні завжди мати значення до завершення ініціалізації екземпляру, тому їх не можна оголошувати лінивими.

Ліниві властивості доцільно використовувати, коли початкове значення властивості залежить від зовнішніх чинників, чиї значення невідомі до завершення ініціалізації екземпляру. Ліниві властивості також доцільні в ситуаціях, коли обчислення початкового значення властивості вимагає складних чи обчислювально дорогих операцій, котрі не бажано виконувати без реальної необхідності.

У прикладі нижче ліниву властивість, що зберігаються, застосовано для уникнення зайвої ініціалізації в складному класі. У цьому прикладі оголошено два класи із назвами DataImporter та DataManager, жоден з яких не показаний повністю:

class DataImporter {
  /*
   DataImporter – це клас, що імпортує дані із зовнішнього файлу.
   Будемо вважати, що клас ініціалізація класу DataImporter займає суттєву кільківть часу.
   */
  var fileName = "data.txt"
  // клас DataImporter буде реалізовувати функціональність імпорту даних тут
}

class DataManager {
  lazy var importer = DataImporter()
  var data = [String]()
  // клас DataManager буде реалізовувати функціональність управління даними тут
}

let manager = DataManager()
manager.data.append("Some data")
manager.data.append("Some more data")
// на даний момент досі не створено екземпляру класу DataImporter, що зберігається у властивості importer

Клас DataManager містить властивість, що зберігається, на ім’я data, котру ініціалізовано новим порожнім масивом рядків. Хоч решта функціональності класу DataManager тут не демонструється, метою цього класу є управління та надання доступу до цього масиву даних у вигляді рядків.

Частиною функціональності класу DataManager є можливість імпортувати дані із файлу. Ця функціональність реалізовується в класі DataImporter, і ми будемо вважати, що його ініціалізація займає значну кількість часу. Це може бути через те, що екземпляр DataImporter при ініціалізації повинен відкрити файл і прочитати його вміст у пам’ять.

Екземпляр класу DataManager може керувати своїми даними, жодного разу не імпортувавши ці дані із файлу, тому нема потреби створювати новий екземпляр DataImporter щоразу при створенні екземпляру самого DataManager. Натомість, більше сенсу має створення екземпляру DataImporter при першому використанні.

Оскільки властивість importer позначено модифікатором lazy, екземпляр DataImporter буде створено лише при першому звертанні до властивості importer, наприклад, при звертанні до властивості fileName:

print(manager.importer.fileName)
// на даний момент створено екземпляр DataImporter, що зберігається у властивості importer
// Надрукує "data.txt"

Примітка

Якщо властивість позначено модифікатором lazy, до неї звертаються із різних потоків одночасно, і при цьому дану властивість ще не було проініціалізовано, немає гарантії, що властивість буде проініціалізовано тільки раз.

Властивості, що зберігаються, та змінні екземпляру

Якщо ви маєте досвід роботи з Objective-C, вам може бути відомо, що в цій мові є два способи зберігати значення та посилання як частину екземпляру класу. Окрім властивостей, там можна створювати змінні екземпляру, як внутрішнє вмістилище для значень, що зберігаються у властивості.

У мові Swift ці концепції об’єднано в єдине оголошення властивості. Властивості у Swift не мають відповідної змінної екземпляру, і до внутрішнього вмістилища значення властивості нема прямого доступу. Цей підхід дозволяє уникати плутанини щодо того, як звертатись до значення у різних контекстах та спрощує оголошення властивості до єдиної вичерпної інструкції. Вся інформація про властивість, включаючи її назву, тип, та характеристики управління пам’яттю, оголошується в єдиному місці як частина оголошення типу.

Властивості, що обчислюються

Окрім властивостей, що зберігаються, у класах, структурах та перечисленнях можна створювати властивості, що обчислюються, котрі фактично не зберігають значень, Натомість, вони визначають спосіб звертатись до інших властивостей чи змінювати їх непрямо. Звертатись до інших властивостей можна через спеціальну функцію: “гетер”. Змінювати їх – через спеціальну функцію “сетер”. Для властивостей, що обчислюються, обов’язковою є лише наявність гетера.

struct Point {
  var x = 0.0, y = 0.0
}
struct Size {
  var width = 0.0, height = 0.0
}
struct Rect {
  var origin = Point()
  var size = Size()
  var center: Point {
    get {
      let centerX = origin.x + (size.width / 2)
      let centerY = origin.y + (size.height / 2)
      return Point(x: centerX, y: centerY)
    }
    set(newCenter) {
      origin.x = newCenter.x - (size.width / 2)
      origin.y = newCenter.y - (size.height / 2)
    }
  }
}
var square = Rect(origin: Point(x: 0.0, y: 0.0),
         size: Size(width: 10.0, height: 10.0))
let initialSquareCenter = square.center
square.center = Point(x: 15.0, y: 15.0)
print("square.origin тепер знаходиться в точці (\(square.origin.x), \(square.origin.y))")
// Надрукує "square.origin тепер знаходиться в точці (10.0, 10.0)"

У даному прикладі визначаються три структури для роботи із геометричними фігурами:

 • Point інкапсулює точку з координатами x та y.
 • Size інкапсулює розмір із шириною width та висотою height.
 • Rect визначає прямокутник за лівою нижньою вершиною origin та розміром size.

Структура Rect також містить властивість, що обчислюється, на ім’я center (центр). Поточне значення центру прямокутника Rect завжди можна визначити за його розміром size та одною з вершин, зокрема з origin, тому немає потреби зберігати значення центру у вигляді точки Point явно. Натомість, Rect визначає властні гетер та сетер для властивості, що обчислюється, на ім’я center, щоб працювати із центром прямокутника так, ніби це насправді властивість, що зберігається.

У попередньому прикладі створено нову змінну типу Rect на ім’я square. Змінну square проініціалізовано лівою нижньою вершиною (0, 0), та розміром 10 на 10. Цей квадрат зображено як синій квадрат на графіку нижче.

Далі йде звернення до властивості center змінної square за допомогою синтаксису крапки (square.center), що спричиняє виклик гетера властивості center, і повернення поточного значення властивості. Замість повернення існуючого значення, гетер обчислює та повертає нове значення Point, що відповідає центру квадрата. Як видно вище, гетер коректно обчислює центральну точку (5, 5).

Потім властивості center присвоєно нове значення (15, 15), таким чином даний квадрат рухається вверх та вправо, на нове місце, яке зображено як помаранчевий квадрат на графіку нижче. Присвоєння значення властивості center спричиняє виклик її сетера, котрий змінює значення x та y у властивості origin, що зберігається в Rect, що, власне, і пересуває даний квадрат на нову позицію.


Скорочене оголошення сетера

Якщо у сетері властивості, що обчислюється, не вказано назви нового значення, що присвоюється, використовується назва за замовчанням newValue. Ось приклад альтернативної версії структури Rect, котра користується перевагами цієї скороченої нотації:

struct AlternativeRect {
  var origin = Point()
  var size = Size()
  var center: Point {
    get {
      let centerX = origin.x + (size.width / 2)
      let centerY = origin.y + (size.height / 2)
      return Point(x: centerX, y: centerY)
    }
    set {
      origin.x = newValue.x - (size.width / 2)
      origin.y = newValue.y - (size.height / 2)
    }
  }
}

Скорочене оголошення гетерів

Якщо тіло гетера складається лише з одного виразу, то гетер неявно повертає цей вираз. Ось ще одна версія структури Rect, що користується перевагою цієї скороченої нотації та скороченої нотації для сетерів:

struct CompactRect {
  var origin = Point()
  var size = Size()
  var center: Point {
    get {
      Point(x: origin.x + (size.width / 2),
         y: origin.y + (size.height / 2))
    }
    set {
      origin.x = newValue.x - (size.width / 2)
      origin.y = newValue.y - (size.height / 2)
    }
  }
}

Опускання інструкції return у гетері працює за тими ж правилами, що й опускання інструкції return у функції, як описано у розділі Функції з неявним поверненням.

Властивості тільки для читання

Властивість, що має гетер, але не має сетера, називають властивістю тільки для читання. Тільки властивості, що обчислюються, можуть бути властивостями тільки для читання. Такі властивості завжди повертають значення, яке можна дістати шляхом використання синтаксису крапки, але їм не можна присвоїти інше значення.

Примітка

Слід оголошувати властивості, що обчислюються (включно із властивостями тільки для читання), як змінні властивості, за допомогою ключового слова var, бо їх значення не є фіксованими. Ключове слово let використовуються лише для константних властивостей, щоб позначити, що їх значення не можуть змінюватись після присвоєння у ході ініціалізації.

Можна спростити оголошення властивості тільки для читання, опустивши ключове слово get та відповідні фігурні дужки:

struct Cuboid {
  var width = 0.0, height = 0.0, depth = 0.0
  var volume: Double {
    return width * height * depth
  }
}
let fourByFiveByTwo = Cuboid(width: 4.0, height: 5.0, depth: 2.0)
print("об'єм куба fourByFiveByTwo дорівнює \(fourByFiveByTwo.volume)")
// Надрукує "об'єм куба fourByFiveByTwo дорівнює 40.0"

У даному прикладі створено нову структуру на ім’я Cuboid, що моделює тривимірний прямокутний паралелепіпед із властивостями width для ширини, height для висоти, та depth для глибини. Ця структура також має властивість тільки для читання на ім’я volume, котра обчислює та повертає об’єм даного паралелепіпеда. Немає сенсу створювати сетер у властивості volume, бо тоді буде незрозуміло, як саме змінювати значення width, height, та depth при зміні об’єму. З усім тим, дана властивість тільки для читання структури Cuboid є корисною: користувачі даної структури можуть дізнаватись обчислений об’єм.

Спостерігачі за властивостями

Спостерігач за властивістю – це спосіб спостереження за властивістю та реагування на зміни її значення. Спостерігачі за властивостями викликаються щоразу при присвоєнні нового значення, навіть якщо нове значення співпадає із поточним.

Спостерігачі за властивостями можна додавати у наступних місцях:

 • Властивості, що зберігаються, котрі ви оголошуєте
 • Властивості, що зберігаються, котрі ви успадковуєте
 • Властивості, що обчислюються, котрі ви успадковуєте

Додати спостерігач за успадкованою властивістю можна шляхом заміщення властивості у класі-нащадкові. Щодо оголошених вами властивостей, що обчислюються: немає сенсу створювати спостерігачі за ними, адже спостерігати за значенням та реагувати на його зміну можна прямо в сетері. Заміщення властивостей детальніше описано в підрозділі Заміщення.

Існує два види спостерігачів за властивостями, які можна використовувати як поодинці, так і одночасно:

 • willSet викликається якраз перед збереженням нового значення.
 • didSet викликається одразу після збереження нового значення.

Якщо реалізувати спостерігач willSet, до нього буде передаватись нове значення властивості як константний параметр. В реалізації willSet можна вказати ім’я для цього параметра. Якщо ж не вказати імені цього параметра у реалізації спостерігача, він все одно буде доступним з іменем за замовчанням newValue.

Аналогічним чином, якщо реалізувати спостерігач didSet, до нього буде передаватись попереднє значення властивості як константний параметр. Цьому параметру можна дати назву, або користуватись назвою за замовчанням oldValue. Якщо присвоїти властивості значення всередині її спостерігача didSet, нове присвоєне значення замінить значення, котре було щойно присвоєне.

Примітка

Спостерігачі willSet та didSet властивості батькіського класу виклакаються під час присвоєння значення властивості в інінціалізаторі класу-нащадка, після чого викликається ініціалізатор батьківського класу. Вони не викликаються під час ініціалізації властивостей класу, до виклику ініціалізатора батьківського класу.

Делегування ініціалізації детальніше описано в розділах Делегування ініціалізації у типах-значеннях та Делегування ініціалізації у класах.

Ось приклад спостерігачів willSet and didSet у ділі. У цьому прикладі оголошеного новий клас на ім’я StepCounter, метою якого є відслідковування кількості кроків, які хтось робить під час прогулянки. Цей клас можна використовувати разом із даними з крокоміра, щоб слідкувати за вправами, які виконує людина у ході її повсякденної рутини.

class StepCounter {
  var totalSteps: Int = 0 {
    willSet(newTotalSteps) {
      print("Зараз властивості totalSteps буде присвоєно значення \(newTotalSteps)")
    }
    didSet {
      if totalSteps > oldValue {
        print("Додано \(totalSteps - oldValue) кроків")
      }
    }
  }
}
let stepCounter = StepCounter()
stepCounter.totalSteps = 200
// Зараз властивості totalSteps буде присвоєно значення 200
// Додано 200 кроків
stepCounter.totalSteps = 360
// Зараз властивості totalSteps буде присвоєно значення 360
// Додано 160 кроків
stepCounter.totalSteps = 896
// Зараз властивості totalSteps буде присвоєно значенняи 896
// Додано 536 кроків

У класі StepCounter оголошено властивість totalSteps типу Int, що представляє сумарну кількість зроблених кроків. Ця властивість зберігається і має спостерігачі willSet та didSet.

Спостерігачі willSet та didSet властивості totalSteps викликаються щоразу при присвоєнні цій властивості нового значення. Це працює навіть тоді, коли нове значення співпадає із попереднім.

У даному прикладі спостерігач willSet послуговується власним іменем параметра newTotalSteps для нового значення. Тут цей спостерігач просто друкує нове значення безпосередньо перед його присвоєнням.

Спостерігач didSet викликається після того, як було оновлено значення totalSteps. Він порівнює нове значення totalSteps з її старим значенням. Якщо значення totalSteps збільшилось, друкується повідомлення, котре сповіщає про кількість зроблених кроків. У спостерігачі didSet не використовується власне ім’я параметра для старого значення, натомість використовується ім’я за замовчанням oldValue.

Примітка

Якщо передати властивість, що має спостерігачі, до функції як двонаправлений параметр, спостерігачі willSet та didSet будуть завжди викликатись. Це пов’язано з моделлю пам’яті двонаправлених параметрів “копія на вході, копія на виході”: значення буде завжди присвоюватись властивості після виходу з функції. Детальніше поведінка двонаправлених параметрів розібрана в розділі In-Out Parameters.

Обгортки властивостей

Обгортка властивості додає рівень розділення між кодом, котрий керує тим, як зберігається властивість, і кодом, що визначає цю властивість. Наприклад, якщо у вас є властивості, котрі мають перевірки потокобезпечності або зберігають свої значення у базі даних, вам слід писати цей код у кожній властивості. Застосування обгорток властивостей дозволяє писати цей код лише в одному місці при визначенні обгортки, а потім повторно його використовувати, застосовуючи його до кількох властивостей.

Щоб визначити обгортку властивості, слід створити структуру, перечислення або клас, що має властивість wrappedValue (дослівно: обгорнутеЗначення). У прикладі нижче, структура TwelveOrLess удостовірюється у тому, що значення, котре вона обгортає у wrappedValue, є завжди меншим або рівним 12. Якщо спробувати зберегти більше значення, вона натомість збереже значення 12.

@propertyWrapper
struct TwelveOrLess {
  private var number = 0
  var wrappedValue: Int {
    get { return number }
    set { number = min(newValue, 12) }
  }
}

Сетер впевнюється, що значення є меншими або рівними 12, а гетер повертає значення, що зберігається.

Примітка

Визначення властивості number у прикладі вище позначає цю змінну як private, що означає, що властивістю number можна користуватись лише всередині реалізації структури TwelveOrLess. Код, що написаний будь-де зовні може працювати зі значенням лише через гетер та сетер властивості wrappedValue, і не може використовувати змінну number напряму. Детальніше з private можна ознайомитись у розділі Контроль доступу.

Щоб застосувати обгортку властивості до якоїсь конкретної властивості, слід вказати назву обгортки перед цією властивістю як атрибут. Ось структура, котра моделює прямокутник і використовує обгортку властивості TwelveOrLess щоб впевнитись, що розміри прямокутника завжди 12 або менше:

struct SmallRectangle {
  @TwelveOrLess var height: Int
  @TwelveOrLess var width: Int
}

var rectangle = SmallRectangle()
print(rectangle.height)
// Надрукує "0"

rectangle.height = 10
print(rectangle.height)
// Надрукує "10"

rectangle.height = 24
print(rectangle.height)
// Надрукує "12"

Властивості height та width отримують свої початкові значення із визначення структури TwelveOrLess, котра присвоює властивості TwelveOrLess.number значення нуль. Сетер у TwelveOrLess вважає число 10 доречним значенням і тому збереження числа 10 у властивості rectangle.height проходить, як описано вище. Однак число 24 є більшим, аніж дозволяє структура TwelveOrLess, тому спроба зберегти число 24 завершується натомість присвоєнням властивості rectangle.height значення 12, тобто найбільшого дозволеного значення.

При застосуванні обгортки до властивості, компілятор синтезує код, що відповідає за зберігання обгортки, та код, що надає доступ до властивості через обгортку. (Обгортка властивості відповідає за зберігання значення, що обгортається, тому код для зберігання цього значення не синтезується). Ви можете писати код, який використовує поведінку обгортки властивості, не користуючись спеціальним синтаксисом з атрибутом. Наприклад, ось версія структури SmallRectangle із прикладу вище, котра обгортає свої властивості у структуру TwelveOrLess явно, без використання атрибуту @TwelveOrLess:

struct SmallRectangle {
  private var _height = TwelveOrLess()
  private var _width = TwelveOrLess()
  var height: Int {
    get { return _height.wrappedValue }
    set { _height.wrappedValue = newValue }
  }
  var width: Int {
    get { return _width.wrappedValue }
    set { _width.wrappedValue = newValue }
  }
}

Властивості _height та _width зберігають екземпляр обгортки властивості, TwelveOrLess. Гетери та сетери властивостей height та width обгортають доступ до властивості wrappedValue.

Присвоєння початкового значення для обгорнутих властивостей

Код у прикладах вище присвоює початкове значення для обгорнутих властивостей шляхом присвоєння властивості number початкового значення у визначенні структури TwelveOrLess. У коді, що використовує цю обгортку властивості, не можна вказати інше початкове значення для властивості, яку обгортає TwelveOrLess. Наприклад, визначення структури SmallRectangle не може надати властивостям height чи width початкових значень. Для того, щоб присвоїти початкове значення або зробити іншу кастомізацію, в обгортку властивості слід додати ініціалізатор. Ось розширена версія обгортки TwelveOrLess, що має назву SmallNumber та визначає ініціалізатори, що задають початкове значення та максимальне значення:

@propertyWrapper
struct SmallNumber {
  private var maximum: Int
  private var number: Int

  var wrappedValue: Int {
    get { return number }
    set { number = min(newValue, maximum) }
  }

  init() {
    maximum = 12
    number = 0
  }
  init(wrappedValue: Int) {
    maximum = 12
    number = min(wrappedValue, maximum)
  }
  init(wrappedValue: Int, maximum: Int) {
    self.maximum = maximum
    number = min(wrappedValue, maximum)
  }
}

Визначення SmallNumber містить три ініціалізатори: init(), init(wrappedValue:), та init(wrappedValue:maximum:). Вони використовуються у прикладах нижче для задання обгорнутого значення та максимального значення. З інформацією про ініціалізацію та синтаксис ініціалізаторів можна ознайомитись у розділі Ініціалізація.

Коли ви застосовуєте обгортку до властивості та не вказуєте початкове значення, Swift використовує ініціалізатор init() для налаштування обгортки. Наприклад:

struct ZeroRectangle {
  @SmallNumber var height: Int
  @SmallNumber var width: Int
}

var zeroRectangle = ZeroRectangle()
print(zeroRectangle.height, zeroRectangle.width)
// Надрукує "0 0"

Екземпляри SmallNumber, що обгортають властивості height and width, створюються при виклику ініціалізатора SmallNumber(). Код усередині цього ініціалізатора задає початкове обгорнуте значення та початкове максимальне значення, використовуючи значення за замовчанням, тобто нуль та 12 відповідно. Обгортка властивості задає всі початкові значення, точно так само, як у попередньому прикладі, що використовував обгортку TwelveOrLess у структурі SmallRectangle. Але на відміну від того прикладу, обгортка SmallNumber також підтримує написання цих початкових значень в оголошенні властивості.

Якщо вказати початкове значення властивості, Swift використає ініціалізатор init(wrappedValue:) для налаштування обгортки. Наприклад:

struct UnitRectangle {
  @SmallNumber var height: Int = 1
  @SmallNumber var width: Int = 1
}

var unitRectangle = UnitRectangle()
print(unitRectangle.height, unitRectangle.width)
// Надрукує "1 1"

Коли ви пишете = 1 в оголошенні властивості з обгорткою, це транслюється у виклик ініціалізатора init(wrappedValue:). Екземпляри обгортки SmallNumber, що обгортають властивості height та width, створюються за допомогою виклику SmallNumber(wrappedValue: 1). Ініціалізатор використовує вказане тут обгорнуте значення, та використовує максимальне значення за замовчанням – 12.

Якщо у дужках після атрибуту вказати аргументи, то Swift буде для налаштування обгортки використовувати ініціалізатор, що приймає ці аргументи. Наприклад, якщо тут вказати початкове та максимальне значення, то Swift буде використовувати ініціалізатор init(wrappedValue:maximum:):

struct NarrowRectangle {
  @SmallNumber(wrappedValue: 2, maximum: 5) var height: Int
  @SmallNumber(wrappedValue: 3, maximum: 4) var width: Int
}

var narrowRectangle = NarrowRectangle()
print(narrowRectangle.height, narrowRectangle.width)
// Надрукує "2 3"

narrowRectangle.height = 100
narrowRectangle.width = 100
print(narrowRectangle.height, narrowRectangle.width)
// Надрукує "5 4"

Екземпляр SmallNumber, що обгортає властивість height, створюється за допомогою виклику ініціалізатору SmallNumber(wrappedValue: 2, maximum: 5), а екземпляр, що обгортає width, створюється за допомогою виклику ініціалізатору SmallNumber(wrappedValue: 3, maximum: 4).

За допомогою включення аргументів до обгортки властивостей, можна налаштовувати початковий стан у обгортці або передавати інші опції при створенні обгортки. Цей синтаксис є найзагальнішим способом використання обгорток властивостей. Ви можете передавати які завгодно аргументи до атрибуту, і вони будуть передані ініціалізатору обгортки.

При передаці аргументів обгортці властивості, можна також визначити її початкове значення за допомогою присвоєння. Swift вважає присвоєне значення аргументом wrappedValue та використовує ініціалізатор, що приймає цей та інші аргументи. Наприклад:

struct MixedRectangle {
  @SmallNumber var height: Int = 1
  @SmallNumber(maximum: 9) var width: Int = 2
}

var mixedRectangle = MixedRectangle()
print(mixedRectangle.height)
// Надрукує "1"

mixedRectangle.height = 20
print(mixedRectangle.height)
// Надрукує "12"

Екземпляр SmallNumber, що обгортає властивість height, створюється за допомогою виклику ініціалізатору SmallNumber(wrappedValue: 1), котрий використовує максимальне значення за замовчанням – 12. Екземпляр, що обгортає властивість width, створюється за допомогою виклику ініціалізатору SmallNumber(wrappedValue: 2, maximum: 9).

Проєктування значення з обгортки властивості

Окрім обгорнутого значення, обгортка властивості може видавати додаткову функціональність шляхом визначання проєктованого значення. Наприклад, обгортка властивості, що керує доступом до бази даних, може видавати метод flushDatabaseConnection() на своєму проєктованому значенні (цей метод міг би записувати дані у базу). Ім’я проєктованого значення таке ж, як і у обгорнутого значення, але воно починаєтсья зі знаку долара ($). Оскільки ви не можете оголошувати властивостей, назва яких починається з $, проєктовані значення ніколи не перетинаються із вашими властивостями.

У прикладі зі SmallNumber вище, при спробі зберегти у властивості завелике число, обгортка властивості корегує це число перед збереженням. У коді нижче до структури SmallNumber додається властивість projectedValue, котра дозволяє відслідковувати, чи було число скореговане при його збереженні.

@propertyWrapper
struct SmallNumber {
  private var number: Int
  private(set) var projectedValue: Bool

  var wrappedValue: Int {
    get { return number }
    set {
      if newValue > 12 {
        number = 12
        projectedValue = true
      } else {
        number = newValue
        projectedValue = false
      }
    }
  }

  init() {
    self.number = 0
    self.projectedValue = false
  }
}
struct SomeStructure {
  @SmallNumber var someNumber: Int
}
var someStructure = SomeStructure()

someStructure.someNumber = 4
print(someStructure.$someNumber)
// Надрукує "false"

someStructure.someNumber = 55
print(someStructure.$someNumber)
// Надрукує "true"

Синтаксис someStructure.$someNumber дає доступ до проєктованого значення обгортки. Після збереження невеликого числа на кшталт чотирьох, значення someStructure.$someNumber дорівнює false. Однак проєктоване значення дорівнює true після спроби збереження завеликого числа, на кшталт 55.

Обгортка властивості може повертати значення будь-якого типу, так само як і проєктоване значення. У цьому прикладі, обгортка властивості надає лише одну частинку інформації – чи було число скорегованим – тому вона повертає Булеве значення як проєктоване значення. Обгортка, в якій потрібно видати більше інформації, може повертати будь-який екземпляр якось іншого типу даних, або вона може повернути self, щоб надати екземпляр самої обгортки властивості як проєктоване значення.

При доступі до проєктованого значення із коду, що є частиною типу, на кшталт гетера властивості або методу екземпляру, можна пропусткати self. перед назвою властивості, так само як і при доступі до інших властивостей. Код у прикладі нижче звертається до проєктованих значень обгорткок властивостей height та width як до $height та $width:

enum Size {
  case small, large
}

struct SizedRectangle {
  @SmallNumber var height: Int
  @SmallNumber var width: Int

  mutating func resize(to size: Size) -> Bool {
    switch size {
    case .small:
      height = 10
      width = 20
    case .large:
      height = 100
      width = 100
    }
    return $height || $width
  }
}

Оскільки синтаксис обгорток властивостей є лише синтаксичним цукром для сетера та гетера властивості, доступ до властивостей height та width поводиться так само, як і доступ до будь-якої іншої властивості. Наприклад, код у методі resize(to:) звертається до height та width через обгортку властивості. Якщо викликати метод resize(to: .large), інструкція switch-case для .large присвоїть властивостям height та width значення 100. Обгортка запобігає присвоєнню цим властивостям значень, більших від 12, і присвоює проєктованим значенням true, щоб занотувати факт, що вона скорегували значення властивостей. Наприкінці методу resize(to:), інструкція return перевіряє значення $height та $width, аби визначити, чи були значення height та width скорегованими в обгортці.

Глобальні та локальні змінні

Описані вище можливості, що стосуються властивостей, що обчислюються, та спостерігачів за властивостями, також доступні для глобальних та локальних змінних. Глобальні змінні – це змінні, що оголошені поза межами якоїсь функції, методу, замикання чи іншого контексту. Локальні змінні – це змінні, що оголошені всередині якоїсь функції, методу, замикання чи іншого контексту.

Усі глобальні та локальні змінні, з якими ви стикались у попередніх розділах, були змінними, що зберігаються. Змінні, що зберігаються, так сами як і властивості, що зберігаються, надають вмістилище для значення певного типу і дозволяють отримувати це значення.

Однак, також можна оголошувати змінні, що обчислюються та визначати спостерігачі для змінних, що зберігаються, як для глобальних, так і для локальних змінних. Змінні, що обчислюються, обчислюють своє значення, замість його зберігання, і оголошуються точно таким же чином, як і властивості, що зберігаються.

Примітка

Глобальні константи та змінні завжди обчислюються ліниво, аналогічно до Лінивих властивостей, що зберігаються. На відміну від лінивих властивостей, глобальні константи та змінні не потребують маркування ключовим словом lazy.

Локальні константи та змінні ніколи не обчислюються ліниво.

Властивості типу

Властивості екземплярів – це властивості, що належать екземпляру певного типу. При кожному створенні нового екземпляру типу, цей екземпляр матиме свій власний набір значень властивостей, відділений від будь-якого іншого екземпляру.

Також можна створювати властивості, що належать самому типові, а не будь-якому з екземплярів цього типу. Скільки б не було створено екземплярів, завжди буде існувати лише одна копія цих властивостей. Властивості цього різновиду називаються властивостями типу.

Властивості типу доцільно використовувати для визначення значень, котрі є спільними для всіх екземплярів певного типу, такі як константні властивості для використання в кожному екземплярі (як статичні константи у мові C), або змінні властивості, що зберігають значення, глобальні для всіх екземплярів цього типу (як статичні змінні в мові C).

Властивості типу, що зберігаються, можуть бути змінними та константними. Властивості типу, що обчислюються, завжди оголошуються як змінні властивості, так само як і властивості екземпляру, що зберігаються.

Примітка

На відміну від властивостей екземпляру, що зберігаються, властивості типу, що зберігаються, завжди повинні мати значення за замовчанням. Це пов’язано з тим, що самі типи не мають ініціалізаторів, що може присвоїти значення властивості типу, що зберігається, під час ініціалізації типу.

Властивості типу, що зберігається, ініціалізуються ліниво при першому доступі до них. Гарантується, що їх буде проініціалізовано лише одного разу, навіть при доступі з кількох потоків одночасно, і вони не потребують маркування ключовим словом lazy.

Синтаксис властивостей типу

У мовах C та Objective-C, статичні константи та змінні, що асоціюються з певним типом, оголошуються як глобальні статичні змінні. У Swift, властивості типу записуються як частина оголошення самого типу, всередині фігурних дужок оголошення типу, і кожна властивість типу явно прив’язується до свого типу.

Властивості типу оголошуються за допомогою ключового слова static. Властивості типу класів, що обчислюються, можна оголошувати за допомогою ключового слова class замість static: це дозволяє класам-нащадкам заміщувати реалізацію властивості батьківського класу. Наступний приклад демонструє синтаксис оголошення властивостей типу, що зберігаються та що обчислюються:

struct SomeStructure {
  static var storedTypeProperty = "Якесь значення."
  static var computedTypeProperty: Int {
    return 1
  }
}
enum SomeEnumeration {
  static var storedTypeProperty = "Якесь значення."
  static var computedTypeProperty: Int {
    return 6
  }
}
class SomeClass {
  static var storedTypeProperty = "Якесь значення."
  static var computedTypeProperty: Int {
    return 27
  }
  class var overrideableComputedTypeProperty: Int {
    return 107
  }
}

Примітка

У прикладі вище демонструються лише властивості типу, що обчислюються, тільки для читання, але можна також оголошувати і властивості для читання й запису, за допомогою точно такого ж синтаксису, що й для властивостей екземпляру, що обчислюються.

Читання й запис властивостей типу

До властивостей типу можна звертатись за допомогою синтаксису крапки, точно так же як і до властивостей екземпляру. Однак, звернення йде до властивості типу, а не екземпляру цього типу. Наприклад:

print(SomeStructure.storedTypeProperty)
// Надрукує "Якесь значення."
SomeStructure.storedTypeProperty = "Інше значення."
print(SomeStructure.storedTypeProperty)
// Надрукує "Інше значення."
print(SomeEnumeration.computedTypeProperty)
// Надрукує "6"
print(SomeClass.computedTypeProperty)
// Надрукує "27"

В наступному прикладі демонструються дві властивості типу, що зберігаються як частина структури, що моделює рівень гучності каналу аудіодоріжки. Кожен канал має цілочисельний рівень гучності аудіо від 0 до 10 включно.

Зображення нижче ілюструє, як два канали аудіо можуть комбінуватись для моделювання вимірювача рівня гучності стереодоріжки. Коли рівень гучності каналу 0, жоден з індикаторів даного каналу не світиться. Коли рівень гучності сягає 10, світяться всі індикатори для цього каналу. На даному зображенні, лівий канал має рівень 9, а правий – 7:

Описані вище аудіоканали моделюються екземплярами структури AudioChannel:

struct AudioChannel {
  static let thresholdLevel = 10
  static var maxInputLevelForAllChannels = 0
  var currentLevel: Int = 0 {
    didSet {
      if currentLevel > AudioChannel.thresholdLevel {
        // обмежуємо нове значення рівня гучності пороговим значенням
        currentLevel = AudioChannel.thresholdLevel
      }
      if currentLevel > AudioChannel.maxInputLevelForAllChannels {
        // зберігаємо це значення як нове максимальне значення гучності аудіо
        AudioChannel.maxInputLevelForAllChannels = currentLevel
      }
    }
  }
}

В структурі AudioChannel визначено дві властивості, що зберігаються, для підтримки її функціональності. Перша – thresholdLevel – визначає максимальне порогове значення, яке може приймати гучність. Це константне значення 10 для всіх екземплярів структури AudioChannel. Якщо аудіо сигнал приходить зі значенням гучності вищим за 10, він буде обрізаний до цього порогового значення (як описано нижче).

Друга властивість типу є змінною властивістю, що зберігається, на ім’я maxInputLevelForAllChannels. Вона відслідковує максимальне значення гучності, що коли-небудь приймалось будь-яким екземпляром AudioChannel. Її початкове значення – 0.

Структура AudioChannel також визначає властивість екземпляру, що зберігається, на ім’я currentLevel, котра містить поточне значення гучності аудіо каналу, в масштабі від 0 до 10.

Властивість currentLevel має спостерігач за значенням didSet для перевірки значення currentLevel при кожному присвоєнні. Він виконує дві наступні перевірки:

 • Якщо нове значення властивості currentLevel перевищує максимально дозволене значення thresholdLevel, значення властивості currentLevel обрізається до значення thresholdLevel.
 • Якщо нове значення властивості currentLevel (після можливого обрізання) перевищує будь-яке значення коли-небудь отримане будь-яким екземпляром AudioChannel, спостерігач за властивістю зберігає нове значення currentLevel у властивості типу maxInputLevelForAllChannels.

Примітка

У першій з цих двох перевірок, спостерігач didSet присвоює властивості currentLevel нове значення. Однак, це не призводить до повторного виклику даного спостерігача.

Тепер можна використати структуру AudioChannel, щоб створити два її екземпляри із назвами leftChannel та rightChannel, і таким чином змоделювати рівні гучності стерео системи:

var leftChannel = AudioChannel()
var rightChannel = AudioChannel()

Якщо присвоїти властивості currentLevel лівого каналу leftChannel значення 7, можна побачити, що властивість типу maxInputLevelForAllChannels також змінить своє значення на 7:

leftChannel.currentLevel = 7
print(leftChannel.currentLevel)
// Надрукує "7"
print(AudioChannel.maxInputLevelForAllChannels)
// Надрукує "7"

Якщо присвоїти властивості currentLevel правого каналу rightChannel значення 11, можна побачити, що значення цієї властивості обріжеться до максимального значення 10, а властивість типу maxInputLevelForAllChannels також оновить своє значення і теж дорівнюватиме 10:

rightChannel.currentLevel = 11
print(rightChannel.currentLevel)
// Надрукує "10"
print(AudioChannel.maxInputLevelForAllChannels)
// Надрукує "10"