Link Search Menu Expand Document

Перечислення і Структури

Щоб створити перечислення, використовуємо ключове слово enum. Як класи та всі інші іменовані типи, перечислення можуть мати асоційовані з ними методи.

// Ранг
enum Rank: Int {
  case ace = 1                        // Туз
  case two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten  // два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять
  case jack, queen, king                   // валет, дама, король
  func simpleDescription() -> String {
    switch self {
    case .ace:
      return "туз"
    case .jack:
      return "валет"
    case .queen:
      return "дама"
    case .king:
      return "король"
    default:
      return String(self.rawValue)
    }
  }
}
let ace = Rank.ace
let aceRawValue = ace.rawValue

Експеримент

Створіть функцію, що порівнює два елементи Rank порівнюючи їх сирі значення (rawValue).

За замовчанням, мова Swift присвоює сирі значення починаючи з нуля і збільшує їх щоразу на одиницю, але цю поведінку можна змінити, явно вказавши значення. У прикладі вище, випадку Ace явно присвоюється сире значення1, а інші сирі значення присвоюються далі по черзі. Можна використовувати рядки чи числа з рухомою комою як тип сирого значення перечислення. Щоб отримати сире значення, використовуємо властивість rawValue.

Щоб створити екземпляр перечислення із сирого значення, використовуємо ініціалізатор init?(rawValue:).

if let convertedRank = Rank(rawValue: 3) {
  let threeDescription = convertedRank.simpleDescription()
}

Елемент перечислення є значенням сам по собі, а не просто способом запису сирого значення. Фактично, у випадку, коли немає виразного сирого значення, не обов’язково його вказувати.

// Масть
enum Suit {
  case spades, hearts, diamonds, clubs  // піка, чирва, бубна, трефа
  func simpleDescription() -> String {
    switch self {
    case .spades:
      return "spades"
    case .hearts:
      return "hearts"
    case .diamonds:
      return "diamonds"
    case .clubs:
      return "clubs"
    }
  }
}
let hearts = Suit.hearts
let heartsDescription = hearts.simpleDescription()

Експеримент

Додайте метод color() до Suit, котрий поверне “чорний” для піки та трефи, і “червоний” для бубни і чирви.

Зверніть увагу на два способи, якими звертаємось вище до елементу перечислення hearts. Коли константі hearts просвоюється значення, до елементу перечислення Suit.hearts звертаємось за допомогою повного імені, бо константа інакше константа не буде мати явно вказаного типу. Всередині інструкції switch до елементу перечислення звертаємось за допомогою скороченої форми .hearts, бо відомо, що значення self має тип Suit. Можемо використовувати скорочену форму щоразу коли тип значення вже відомий.

Якщо перечислення має сирі значення, ці значення визначаються в оголошенні, тому кожен екземпляр певного випадку перечислення завжди має одне і те ж саме значення. Альтернативою для випадків перечислення є асоційовані значення. Ці значення визначаються під час створення екземпляру, і вони можуть бути різними для кожного екземпляру випадку перечислення. Можете вважати, що асоційовані значення поводяться як властивості, що зберігаються, випадку перечислення. Наприклад, уявімо собі сервер, що повідомляє час сходу і заходу сонця. Сервер може у відповідь на запит надати або інформацію про схід і захід, або опис помилки.

enum ServerResponse {
  case result(String, String)
  case failure(String)
}

let success = ServerResponse.result("6:00 am", "8:09 pm")
let failure = ServerResponse.failure("Out of cheese.")

switch success {
case let .result(sunrise, sunset):
  print("Sunrise is at \(sunrise) and sunset is at \(sunset).")
case let .failure(message):
  print("Failure... \(message)")
}

Експеримент

Додайте третій випадок до перечислення ServerResponse і до перемикача switch

Помітимо, як час сходу і заходу витягується зі значення ServerResponse як частина зіставлення значення у перемикачі.

Щоб створити структури використовуємо struct. Структури підтримують багато можливостей класів, в тому числі методи та ініціалізатори. Одна з найбільш важливих відмінностей між структурами та класами полягає в тому, що структури завжди копіюються при передачі у коді, в той час як класи передаються за посиланням.

struct Card {
  var rank: Rank
  var suit: Suit
  func simpleDescription() -> String {
    return "The \(rank.simpleDescription()) of \(suit.simpleDescription())"
  }
}
let threeOfSpades = Card(rank: .three, suit: .spades)
let threeOfSpadesDescription = threeOfSpades.simpleDescription()

Експеримент

Додайте до Card метод, що створює повну колоду карт, тобто по одній карті кожної масті і рангу.