Link Search Menu Expand Document

Вкладені типи

Перечислення часто створюють для допомоги в реалізації функціональності певного класу чи структури. Аналогічно, буває зручно визначити допоміжні класи та структури для використання всередині контексту складнішого типу. Для цього у Swift можна визначати вкладені типи, тобто вкладати допоміжні перечислення, класи та структури всередині оголошення, якому вони, власне, допомагають.

Щоб вкласти один тип всередині іншого, достатньо просто записати його визначення всередині фігурних дужок зовнішнього типу. Типи можна вкладати на стільки рівнів, на скільки це потрібно.

Вкладені типи в дії

У прикладі нижче визначено структуру на ім’я BlackjackCard, котра моделює гральну карту для використання у грі Blackjack. Структура BlackjackCardмістить два вкладені перечислення, що носять назви Suit та Rank, і моделюють відповідно масть та ранг.

У грі Blackjack, тузи (ace) мають значення один або одинадцять. Цю поведінку представлено за допомогою структури Values, котру вкладено всередині перечислення Rank:

struct BlackjackCard {

  // вкладене перечислення Suit
  enum Suit: Character {
    case spades = "♠", hearts = "♡", diamonds = "♢", clubs = "♣"
  }

  // вкладене перечислення Rank
  enum Rank: Int {
    case two = 2, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
    case jack, queen, king, ace
    struct Values {
      let first: Int, second: Int?
    }
    var values: Values {
      switch self {
      case .ace:
        return Values(first: 1, second: 11)
      case .jack, .queen, .king:
        return Values(first: 10, second: nil)
      default:
        return Values(first: self.rawValue, second: nil)
      }
    }
  }

  // властивості та методи структури BlackjackCard
  let rank: Rank, suit: Suit
  var description: String {
    var output = "масть дорівнює \(suit.rawValue),"
    output += " значення дорівнює \(rank.values.first)"
    if let second = rank.values.second {
      output += " або \(second)"
    }
    return output
  }
}

Перечислення Suit чотири загальні масті гральних карт, а його сирі значення типу Character містять символи цих мастей.

Перечислення Rank описує тринадцять можливих рангів гральних карт, а сирі значення типу Int представляють їх числові значення. Ці сирі значення типу Int не використовуються для вальтів, дам, королів та тузів (jack, queen, king, та ace відповідно).

Як згадувалось вище, перечислення Rank визначає власну вкладену структуру на ім’я Values. Ця структура інкапсулює те, що всі карти мають одне значення, в той час як тузи мають два значення. Структура Values визначає дві властивості для представлення цього факту:

 • first – перше значення, типу Int
 • second – друге значення, типу Int?, або “опціональний Int

Структура Rank також має властивість, що обчислюється, на ім’я values, котра повертає екземпляр структури Values. Ця властивість, що обчислюється, створює новий екземпляр Values, що відповідає даному рангу. Для числових карт, вона використовує цілочисельне сире значення. Для вальтів, дам, королів та тузів (jack, queen, king, та ace) використовуються спеціальні значення.

Структура BlackjackCard сама по собі дві властивості — rank та suit. Вона також визначає властивість, що обчислюється description, котра використовує значення rank та suit для побудови текстового опису назви та значення карти. Властивість description використовує прив’язування опціоналу для перевірки значення values.second, і якщо воно є, додає в кінець опису інформацію про це значення.

Оскільки структура BlackjackCard є структурою без явних ініціалізаторів, вона має неявний почленний ініціалізатор, як описано в підрозділі Почленні ініціалізатори для структур. Цей ініціалізатор можна використовувати для ініціалізації нової константи на ім’я theAceOfSpades:

let theAceOfSpades = BlackjackCard(rank: .ace, suit: .spades)
print("theAceOfSpades: \(theAceOfSpades.description)")
// Надрукує "theAceOfSpades: масть дорівнює ♠, значення дорівнює 1 або 11"

Хоч перечислення Rank та Suit і є вкладеними всередині BlackjackCard, їх типи все ще можна визначити з контексту, і тому в ініціалізації цього екземпляру можна посилатись на елементи перечислень лише за самими їх іменами, .ace та .spades. У прикладі вище, властивість description коректно повідомляє, що туз пік має значення 1 або 11.

Посилання на вкладені типи

Для використання вкладеного типу поза контекстом, де його визначено, слід спершу вказувати назву типу, де його визначено:

let heartsSymbol = BlackjackCard.Suit.hearts.rawValue
// heartsSymbol дорівнює "♡"

У прикладах вище, це дозволяє свідомо тримати назви типів Suit, Rank, та Values короткими, оскільки їх призначення зрозуміле з контексту, де їх визначено.