Link Search Menu Expand Document

Конкурентність

Swift має вбудовану підтримку написання асинхронного та паралельного коду структурованим чином. Асинхронний код може бути призупинений і продовжений пізніше, хоч лише одна частина програми виконується в одиницю часу. Призупинення і продовження виконання коду у вашій програмі дозволяє їй продовжувати прогрес короткострокових операцій, на кшталт оновлення інтерфейсу користувача, при цьому продовжуючи працювати над довгостроковими операціями, наприклад над викачуванням даних із мережі чи над парсингом файлів. Паралельний код – означає, що декілька частин коду можуть виконуватись одночасно. Наприклад, комп’ютер з чотириядерним процесором може виконувати чотири шматки коду в один і той же час, виділяючи на кожну задачу по ядру. Програми, що використовують паралельний та асинхронний код, виконують декілька операцій одночасно; вони призупиняють операції, котрі очікують на відповідь від зовнішніх систем, і це робить написання такого коду з урахуванням безпеки пам’яті легшим.

Втім, додаткова гнучкість планування паралельного та асинхронного коду має свою ціну, що полягає у збільшеній складності. Swift дозволяє вам виражати свої наміри у спосіб, що має певні перевірки часу компіляції. Наприклад, ви можете послуговуватись акторами для безпечного звернення до змінюваного стану. Однак, додавання конкурентності до повільного чи забагованого коду не гарантує, що він стане швидшим чи коректнішим. Ймовірніше за все додавання конкурентності може навіть нашкодити, зробивши ваш код складним для зневадження. Однак, використання підтримки конкурентності на рівні мови Swift у тому вашому коді, який повинен бути конкурентним, допоможе вам знаходити проблеми під час компіляції.

Решта цього розділу буде використовувати термін конкурентність для позначення комбінації асинхронного і паралельного коду.

Примітка

Якщо ви писали конкурентний код раніше, ви, певне, звикнути працювати з потоками. Модель конкурентності у Swift побудована поверх потоків, але ви не взаємодієте з ними напряму. Асинхронна функція у Swift може поступитись потоком, на якому вона виконується, що дозволяє іншій асинхронній функції працювати на цьому потоці допоки перша функція заблокована. Коли асинхронний код продовжиться, Swift не дає жодних гарантій щодо того, на якому потоці функція працюватиме далі.

Хоч і можливо писати конкурентний код без підтримки на рівні мови Swift, цей код як правило складніше читати. Наприклад, код нижче завантажує список назв фотографій, потім завантажує перше фото зі списку, та показує це фото користувачу:

listPhotos(inGallery: "Літня відпустка") { photoNames in
  let sortedNames = photoNames.sorted()
  let name = sortedNames[0]
  downloadPhoto(named: name) { photo in
    show(photo)
  }
}

Навіть у цьому простому випадку, код потрібно писати як послідовність обробників завершень, призводячи до написання вкладених замикань. У цьому стилі, складніший код із глибшим рівнем вкладення може швидко стати непідйомним.

Визначення та виклик асинхронних функцій

Асинхронна функція чи асинхронний метод – це особливий вид функцій чи методів, які можна призупиняти під час виконання. Це відрізняється від звичайних, тобто синхронних функцій чи методів, котрі або виконуються до завершення, або викидують помилку, або ніколи не повертають результат. Асинхронні функції чи методи також роблять одну з цих трьох речей, але вони також можуть стати на паузу посеред виконання, коли вони чогось очікують. Кожне з таких місць у тілі методу чи функції, де він або вона можуть бути призупинені, слід позначати явно.

Щоб вказати, що функція або метод є асинхронним, використовується ключове слово async. Його слід вказувати в оголошенні після параметрів, аналогічно до того, як ключове слово throws позначає функцію, що може викидати помилку. Якщо функція чи метод повертає значення, слід писати async до стрілочки повернення (->). Наприклад, ось як можна оголосити функцію для отримання назв фотографій у галереї:

func listPhotos(inGallery name: String) async -> [String] {
  let result = // ... якийсь асинхронний код, що працює з мережею ...
  return result
}

Якщо функція або метод є одночасно асинхронними та викидають помилку, ключове слово async слід писати перед throws.

При виклику асинхронного методу, виконання призупиняється до того моменту, поки цей метод не поверне значення. Слід писати ключове слово await перед таким викликом, щоб явно відмітити можливу точку призупинення. Це схоже на написання try при виклику функції, що викидає помилку, для позначення можливої зміни у ході виконання програми при помилці. Всередині асинхронного методу потік виконання призупиняється лише при виклику іншого асинхронного методу чи функції: призупинення ніколи не є неявним або превентивним. Це означає, що кожне можливе місце призупинення є завжди відмічене ключовим словом await.

Наприклад, у коді нижче отримуються назви усіх фотографій у галереї й після цього показується перша фотографія:

let photoNames = await listPhotos(inGallery: "Літня відпустка")
let sortedNames = photoNames.sorted()
let name = sortedNames[0]
let photo = await downloadPhoto(named: name)
show(photo)

Оскільки функції listPhotos(inGallery:) та downloadPhoto(named:) обидві мають зробити мережеві запити, вони можуть виконуватись відносно тривалий час. Перетворення їх обох на асинхронні функції шляхом додавання ключового слова async перед стрілочкою повернення дозволяє решті коду додатка виконуватись, в той час, як цей код чекає, поки зображення не стане готовим.

Для кращого розуміння конкурентної природи прикладу вище, розглянемо один з можливих порядків виконання:

 1. Код розпочинає виконуватись з першого рядка і виконується до першого await. Він викликає функцію listPhotos(inGallery:) і призупиняє своє виконання допоки він очікує на вихід цієї функції.
 2. Допоки виконання цього коду призупинене, якийсь інший конкурентний код у цій же програмі виконується. Наприклад, можливо якесь довгоривале фонове завдання продовжує оновлювати список нових фотогалерей. Це завдання також виконується до наступної точки призупинення, позначеної за допомогою await, або до свого завершення.
 3. Після виходу з методу listPhotos(inGallery:), код у прикладі продовжує виконуватись, починаючи з цієї точки. Він присвоює значення, що було повернуто, константі photoNames.
 4. Рядки, що визначають константи sortedNames та name, є звичайним, синхронним кодом. Оскільки ніщо не позначено ключовим словом await у цих рядках, в них нема жодних можливих точок призупинення.
 5. Наступний await позначає виклик функції downloadPhoto(named:). Цей код знову призупиняє виконання, допоки не відбудеться повернення з цієї функції, що дає можливість виконуватись конкурентному коду.
 6. Після повернення з функції downloadPhoto(named:), значення, котра вона повернула, присвоюється константі photo і після цього передається як аргумент для виклику функції show(_:).

Можливі точки призупинення у вашому коді, позначені за допомогою await, вказують на те, що поточна частина коду може призупинити виконання, допоки вона чекає на завершення виконання асинхронної функції чи методу. Це також називають поступкою потоком, оскільки за лаштунками, Swift призупиняє виконання вашого коду на даному потоці, та натомість виконує якийсь інший код на цьому ж потоці. Оскільки код з await повинен бути здатним призупинити виконання, лише певні місця у вашій програмі можуть викликати асинхронні функції чи методи:

 • Код у тілі асинхронної функції, методу чи властивості.
 • Код у статичному методі main() структури, класу чи перечислення, що позначається атрибутом @main.
 • Код у неструктурованій дочірній задачі, як описано у розділі Неструктурована конкурентність нижче.

Код поміж можливими точками призупинення виконується послідовно, без можливості переривання з іншого конкурентного коду. Наприклад, код нижче переносить зображення з однієї галереї до іншої.

let firstPhoto = await listPhotos(inGallery: "Літня відпустка")[0]
add(firstPhoto, toGallery: "Поїздка")
// At this point, firstPhoto is temporarily in both galleries.
remove(firstPhoto, fromGallery: "Літня відпустка")

Між викликами add(_:toGallery:) та remove(_:fromGallery:) не може виконуватись жоден інший код. В цей час, перше фото firstPhoto одночасно знаходиться у двох галереях, що тимчасово ламає один з інваріантів нашого додатка. Щоб зробити ще більш зрозумілим те, що до цієї частини коду не можна додавати await у майбутньому, можна винести його в одну синхронну функцію:

func move(_ photoName: String, from source: String, to destination: String) {
  add(photoName, toGallery: destination)
  remove(photoName, fromGallery: source)
}
// ...
let firstPhoto = await listPhotos(inGallery: "Літня відпустка")[0]
move(firstPhoto, from: "Літня відпустка", to: "Поїздка")

У прикладі вище, оскільки функція move(_:from:to:) є синхронною, гарантується, що вона ніколи не буде містити можливих точок призупинення. У майбутньому, якщо ви спробуєте додати конкурентний код до цієї функції шляхом додавання точки призупинення, ви отримаєте помилку часу компіляції, а не привнесете баг.

Примітка

Метод Task.sleep(until:tolerance:clock:) може бути дуже зручним при написанні простого коду для вивчення того, як працює конкурентність. Цей метод не робить нічого, але чекає як мінімум задану кількість наносекунд перед поверненням. Ось версія функції listPhotos(inGallery:), що за допомогою sleep(until:tolerance:clock:) симулює очікування на завершення мережевої операції:

func listPhotos(inGallery name: String) async throws -> [String] {
  try await Task.sleep(until: .now + .seconds(2), clock: .continuous)
  return ["IMG001", "IMG99", "IMG0404"]
}

Асинхронні послідовності

Функція listPhotos(inGallery:) у попередньому розділі асинхронно повертає весь масив одразу, після того, як всі елементи масиву готові. Іншим підходом є очікування на готовність кожного елементу колекції окремо за допомогою асинхронної послідовності. Ось як виглядає ітерування по асинхронній послідовності:

import Foundation

let handle = FileHandle.standardInput
for try await line in handle.bytes.lines {
  print(line)
}

Замість використання звичайного циклу for-in, у прикладі вище пишемо for з await після нього. Як і при виклику асинхронної функції чи методу, написання await позначає можливу точку призупинення. Цикл for-await-in потенційно призупиняє виконання на початку кожної ітерації, очікуючи на готовність кожного наступного елементу.

Аналогічно до того, як ви можете використовувати ваші власні типи у циклі for-in за допомогою підпорядкування їх до протоколу Sequence, ви можете використовувати ваші власні типи у циклі for-await-in за допомогою підпорядкування їх до протоколу AsyncSequence.

Паралельний виклик асинхронних функцій

Виклик асинхронної функції за допомогою await виконує лише одну частину коду в момент часу. Допоки асинхронний код виконується, ми очікуємо на його завершення перед тим, як перейти до виконання наступного рядка коду. Наприклад, щоб отримати перші три фото з галереї, можна очікувати на три виклики функції downloadPhoto(named:), як написано нижче:

let firstPhoto = await downloadPhoto(named: photoNames[0])
let secondPhoto = await downloadPhoto(named: photoNames[1])
let thirdPhoto = await downloadPhoto(named: photoNames[2])

let photos = [firstPhoto, secondPhoto, thirdPhoto]
show(photos)

Цей підхід має одну важливу ваду: хоч завантаження і є асинхронним та дозволяє іншим задачам виконуватись під час своєї роботи, у будь-який момент виконується лише один з викликів downloadPhoto(named:). Кожне фото повністю завантажується перед тим, як почне завантажуватись наступне. Однак, цим операціям необов’язково очікувати: кожне фото можна завантажувати незалежно одне від одного, і навіть одночасно.

Щоб викликати асинхронну функцію і дати їй можливість виконуватись паралельно із кодом довкола неї, слід писати async перед let при визначенні константи, і потім писати await при кожному використанні константи.

async let firstPhoto = downloadPhoto(named: photoNames[0])
async let secondPhoto = downloadPhoto(named: photoNames[1])
async let thirdPhoto = downloadPhoto(named: photoNames[2])

let photos = await [firstPhoto, secondPhoto, thirdPhoto]
show(photos)

У цьому прикладі, всі три виклики функції downloadPhoto(named:) розпочинаються не очікуючи на завершення попереднього. Якщо у системі доступно достатньо ресурсів, вони можуть виконуватись одночасно. Жоден з цих викликів не позначено await, оскільки код не призупиняється в очікуванні на результат виклику. Натомість виконання продовжується до рядка з визначенням масиву photos. В цей момент програма потребує результатів від цих асинхронних викликів, тому слід писати await для призупинення виконання допоки всі три фотографії не будуть завантажені.

Ось як можна думати про різницю між цими двома підходами:

 • Асинхронну функцію слід викликати за допомогою await тоді, коли код на наступних рядках залежить від результату виконання цієї функції. This creates work that is carried out sequentially.
 • Асинхронну функцію слід викликати за допомогою async-let тоді, коли результат її виконання не потрібен одразу, а потрібен десь пізніше. Це створює задачі, котрі можуть виконуватись паралельно.
 • Як await, так і async-let дозволяє виконуватись іншому коду під час призупинення.
 • В обох випадках можливу точку призупинення слід відмічати за допомогою await, щоб позначити, що виконання може призупинитись, якщо потрібно, допоки асинхронна функція не поверне результат.

Обидва ці підходи можна змішувати в одному коді.

Задачі та групи задач

Задача – це одиниця роботи, що може виконуватись асинхронно як частина вашої програми. Весь асинхронний код виконується як частина якоїсь задачі. Описаний у розділі вище синтаксис async-let створює для вас дочірню задачу. Ви також можете створити групу задач та додавати дочірні задачі до цієї групи, що дає вам більше контролю щодо пріоритетів та скасування, а також дозволяє створювати динамічну кількість задач.

Задачі впорядковуються в ієрархію. Кожна задача у групі задач має одну й ту ж батьківську задачу, а кожна задача може мати дочірні задачі. Оскільки зв’язок між задачами та групами задач є явним, цей підхід називається структурованою конкурентністю. Хоч на вас і лежить певна частина відповідальності за коректність коду, явні ієрархічні зв’язки між задачами дозволяють Swift керувати певними поведінками на кшталт поширення скасування за вас, і дозволяє Swift відловлювати деякі помилки під час компіляції.

await withTaskGroup(of: Data.self) { taskGroup in
  let photoNames = await listPhotos(inGallery: "Літня відпустка")
  for name in photoNames {
    taskGroup.addTask { await downloadPhoto(named: name) }
  }
}

Детальніше з групами задач можна ознайомитись в документації: TaskGroup.

Неструктурована конкурентність

На додачу до описаних у розділах вище структурованих підходів до конкурентності, Swift також підтримує неструктуровану конкурентність. На відміну від задач, що є частиною групи задач, неструктурована задача не має батьківської задачі. Ви маєте повну гнучкість в управлінні неструктурованими задачами у будь-який потрібний у вашій програмі спосіб, але ви також повністю відповідаєте за їх коректність. Щоб створити неструктуровану задачу, що виконується на поточному акторі, слід викликати ініціалізатор Task.init(priority:operation:). Щоб створити неструктуровану задачу, що не є частиною поточного актора, більш відому як відокремлена задача, слід викликати метод класу Task.detached(priority:operation:). Обидві ці операції повертають задачу, з якою ви можете взаємодіяти: наприклад, почекати на її результат або скасувати її.

let newPhoto = // ... some photo data ...
let handle = Task {
  return await add(newPhoto, toGalleryNamed: "Весняні пригоди")
}
let result = await handle.value

Більше інформації про керування відокремленими задачами можна знайти у документації: Task.

Скасування задач

Конкурентність у Swift використовує кооперативну модель скасування. Кожна задача перевіряє, чи не було його скасовано у доречні моменти під час його виконання та відповідає на скасування у будь-який доречний спосіб. В залежності від того, яку роботу виконує задача, це як правило означає одне з наступного:

 • Викидання помилки на кшталт CancellationError
 • Повернення nil або порожньої колекції
 • Повернення частково завершеної роботи

Щоб перевірити чи не було скасовано поточну задачу, слід викликати метод Task.checkCancellation(), котрий викидає помилку CancellationError у випадку, якщо задачу було скасовано, або перевірити значення Task.isCancelled, та опрацювати скасування у вашому коді. Наприклад, задача, що завантажує фото з галереї, може потребувати видалення частково завантажених фотографій та закриття мережевих з’єднань.

Щоб поширити скасування вручну, слід викликати метод Task.cancel().

Актори

Ви можете використовувати задачі для розділення вашої програми на ізольовані, конкурентні частини. Задачі є ізольованими одна від одної, і саме це робить безпечним їх одночасне виконання. Втім, іноді вам може бути потрібно передавати інформацію між задачами. Актори дозволяють вам безпечно ділитись інформацією між конкурентним кодом.

Як і класи, актори є типами-посиланнями, тому порівняння типів-значень та типів-посилань у розділі Класи як типи-посилання є справедливим і для них. На відміну від класів, актори дозволяють звертатись до їх змінюваного стану лише одній задачі за раз, що дозволяє для коду в кількох задачах взаємодіяти з одним і тим же екземпляром актору безпечно. Наприклад, ось актор, що записує значення вимірювання температури:

actor TemperatureLogger {
  let label: String
  var measurements: [Int]
  private(set) var max: Int

  init(label: String, measurement: Int) {
    self.label = label
    self.measurements = [measurement]
    self.max = measurement
  }
}

Актори оголошуються за допомогою ключового слова actor, після чого йде його назва та оголошення у парі фігурних дужок. Актор TemperatureLogger має властивості, до котрих може звертатись код ззовні актора, та обмежує властивість max таким чином, що лише код всередині актора може оновлювати максимальне значення.

Екземпляр актора створюється за допомогою такого ж синтаксису ініціалізації, як і для класів та структур. При доступі до властивості чи методу актора, слід використовувати await для позначення потенційної точки призупинення. Наприклад:

let logger = TemperatureLogger(label: "Outdoors", measurement: 25)
print(await logger.max)
// Надрукує "25"

У цьому прикладі, доступ до logger.max є можливою точкою призупинення. Оскільки актор дозволяє лише одній задачі за раз звертатись до свого змінюваного стану, якщо код з іншої задачі вже взаємодіє з logger, цей код повинен призупинитись в очікуванні доступу до властивості.

Натомість код, що є частиною актора, не повинен використовувати await для доступу до властивостей актора. Наприклад, ось метод, що оновлює TemperatureLogger з новим виміром температури:

extension TemperatureLogger {
  func update(with measurement: Int) {
    measurements.append(measurement)
    if measurement > max {
      max = measurement
    }
  }
}

Оскільки метод update(with:) уже виконується на акторі, всередині його непотрібно відмічати доступ до властивостей на кшталт max за допомогою await. Цей метод також показує одну з причин, чому актори в кожен момент часу дозволяють лише одній задачі взаємодіяти із їхнім змінюваним станом: деякі оновлення стану актора тимчасово ламають інваріанти. Актор TemperatureLogger відстежує список вимірів температури та максимальну температуру; він оновлює максимальну температуру при записі нового вимірювання. Під час цього оновлення, після додавання виміру до масиву measurements і перед оновленням max, екземпляр TemperatureLogger тимчасово знаходиться у неконсистентному стані. Забороняючи декільком задачам одночасно взаємодіяти з одним екземпляром, Swift запобігає таким проблемам, як наступна послідовність подій:

 1. Ваш код викликає метод update(with:). Він спершу оновлює масив measurements.
 2. Перед тим, як ваш код зможе оновити max, код в іншому місці читає максимальне значення max та масив вимірів температури.
 3. Ваш код завершує оновлення, змінюючи max.

У цьому випадку, код, що виконується десь в іншому місці, прочитає некоректну інформацію, оскільки його доступ до актора прийшовся на середину виклику update(with:), в момент коли інформація була тимчасово некоректною. Цій проблемі можна запобігти, використовуючи акторів у Swift, оскільки вони кожної миті дозволяють лише одну операцію з їх станом, і оскільки цей код може перериватись лише у місцях, відмічених точками призупинення await. Оскільки update(with:) не містить жодних точок призупинення, жоден інший код не може звертатись до даних в момент їх оновлення.

Якщо ви спробуєте звернутись до цих властивостей зовні актора, так же як ви б звертались до властивостей екземпляра класу, ви отримаєте помилку часу компіляції. Наприклад:

print(logger.max) // Помилка

Доступ до logger.max без написання await неможливий, оскільки властивості актора є частиною його ізольованого локального стану. Swift гарантує, що лише код всередині актора може звертатись до локального стану актора. Цю гарантію називають ізоляцією актора.

Типи, які можна надсилати

Задачіч та актори дозволяють вам розділити вашу програму на частини, що можуть безпечно виконуватись паралельно. Частина програми, що містить змінюваний стан, на кшталт змінних чи властивостей, всередині задачі або екземпляра актора, називається доменом конкурентності. Деякі види даних не можуть поширюватись поміж різними доменами конкурентності, оскільки ці дані місять змінюваний стан, який не є захищеним від перехресного доступу.

Тип, котрий можна поширити з одного домену конкурентності до іншого, називають типом, який можна надсилати (sendable type). Наприклад, його можна передати як аргумент при виклику методу актора, або повернути як результат виконання задачі. Приклади вище у цьому розділі не торкались можливості надсилання, оскільки у цих прикладах використовувались прості типи-значення, котрі завжди можна безпечно використовувати для передачі даних між різними доменами конкурентності. Однак, деякі типи не можна безпечно передавати поміж різними доменами конкурентності. Наприклад, клас, що містить змінювані властивості, та не серіалізує доступ до цих властивостей, може спричинити непередбачувані та некоректні результати при передачі екземплярів цього класу між різними задачами.

Щоб позначити тип як тип, що можна надсилати, слід оголосити підпорядкування до протоколу Sendable. Цей протокол не має жодних вимог до коду, але він має семантичні вимоги, виконання яких забезпечує Swift. Загалом, тип може надсилатись, якщо виконується одна з трьох умов:

 • Тип є типом-значенням, і його змінюваний стан складається з інших типів, що можна надсилати: наприклад, структурою, усі властивості якої можуть надсилатись, або перечисленням з асоційованими типами, що можуть надсилатись.
 • Тип не має жодного змінюваного стану, а його незмінюваний стан складається з даних, що можуть надсилатись: наприклад, структурою або класом, що мають лише властивості для читання.
 • Тип має код, що забезпечує безпеку його внутрішнього стану, на кшталт класу, позначеного атрибутом @MainActor, або класом, що серіалізовує доступ до своїх властивостей на певному потоці або черзі.

Детальніше зі списком семантичних вимог протоколу Sendable можна ознайомитись на сторінці з його документацією: Sendable.

Деякі типи завжди можна надсилати, такі як структури, що мають лише властивості, котрі можуть надсилатись, або перечислення, котрі мають лише асоційовані значення типів, що можуть надсилатись. Наприклад:

struct TemperatureReading: Sendable {
  var measurement: Int
}

extension TemperatureLogger {
  func addReading(from reading: TemperatureReading) {
    measurements.append(reading.measurement)
  }
}

let logger = TemperatureLogger(label: "Tea kettle", measurement: 85)
let reading = TemperatureReading(measurement: 45)
await logger.addReading(from: reading)

Оскільки TemperatureReading є структурою, що містить лише властивості, які можуть надсилатись, і ця структура не є позначеною модифікатором public чи атрибутом @usableFromInline, вона є неявно типом, що може надсилатись. Ось версія цієї структури, де підпорядкування протоколу Sendable є неявним:

struct TemperatureReading {
  var measurement: Int
}